Cabinteely Community School

Advertisement for Deputy Principal Vacancy

DEPUTY PRINCIPAL

Cabinteely Community School, Cabinteely, Dublin 18

Category XV

The Board of Management of Cabinteely Community School invites applications from suitably qualified persons for the post of Deputy Principal to take effect from 1st September 2021. The school is a community school. The school is a co-educational school with an enrolment of 471.

On application candidates must have

  • Recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained by applying in writing to the Chairperson of the Board of Management, Cabinteely Community School Johnstown Road, Cabinteely, Dublin 18 or from www.cabinteelycs.ie or by email from office@cabinteelycs.ie

Completed application forms should be submitted in hard copy only no later than 5.00 pm on 28th May 2021.

Short listing may apply.

Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify.

Late applications will not be accepted.

Príomhoide Tánaisteach

Scoil Phobail Cabhán tSíle

Tá Bord Bainistíochta Scoil Phobail Cabhán tSíle ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide Tánaisteach. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo ar 1 Meán Fómhair 2021. Is scoil í seo scoil phobail. Is scoil chomhoideachais í agus tá 471 daltaí ag freastal uirthi.

Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí an phoist a fháil trí iarratas i scríbhinn a chur chuig: An Cathaoirleach, Bord Bainistíochta, Scoil Phobail Chabhán tSíle, Seoladh. Freisin, is féidir foirmeacha iarratais a fháil ó www.cabinteelycs.ie nó trí ríomhphost chuig office@cabinteelycs.ie

Ní mór d’iarrthóirí iarratas i gcruachóip amháin a chur ar aghaidh tráth nach déanaí an 5.00 i.n. ar 28/05/2021

Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.

Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Enquire
Contact
Cabinteely Community School,
Johnstown Road,
Dublin 18,
Ireland


01 285 2137


Location
© 2021 Cabinteely Community School